Adnoddau

Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant (CRIA)

Mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant i dystio sut maen nhw wedi ystyried hawliau plant wrth wneud penderfyniadau. Er nad oes rhaid i bob sefydliad cyhoeddus cwblhau CRIA, maent yn adnodd defnyddiol wrth ystyried effaith penderfyniadau a sut gallent newid hwy i sicrhau’r effaith fwyaf bositif ar blant a phobl ifanc. Mae rhai awdurdodau lleol wedi gofyn i ni am ddogfen templed CRIA fedran nhw ddefnyddio, ac rydym wedi ymateb i’r galw wrth greu’r ddogfen hon sydd ar gael i unrhyw un mewn unrhyw sefydliad.

Mae’r ddogfen wedi’i strwythuro er mwyn i chi ystyried y pum egwyddor o’n Dull Hawliau Plant ac rydyn ni wedi gadael lle i chi nodi eich sylwadau ond does dim angen ei chwblhau yn llawn.

LAWRLWYTHWCH EIN HADNODD CRIA

Adnodd Hunan-Asesu Syml

Mae’r adnodd hunan-asesu hwn yn helpu gweithwyr proffesiynol a sefydliadau i wellau’r modd maent yn gweithio dros blant a phobl ifanc, gan gynnwys:

  • cysylltu eich cynllun strategol i hawliau plant
  • darparu gwybodaeth i blant a phobl ifanc mewn iaith hygyrch
  • rhoi’r cyfle i blant dylanwadu ar benderfyniadau eich sefydliad
  • bod yn atebol i blant a phobl ifanc

DEFNYDDIWCH EIN HADNODD HUNAN-ASESU 

Cynghorion Brig gan Pobl Ifanc

Buon ni’n gweithio gyda llawer o grwpiau o fobl ifanc ledled Cymru yn gofyn am eu safbwyntiau er mwyn ein helpu ni i greu Y Ffordd Gywir – Gofal Cymdeithasol. Dyma rai o’r cynghorion syml roedden nhw am eu rhannu:

Poster – Cynghorion Brig gan Pobl Ifanc

Cytundeb Plentyn a Gwaith Cymdeithasol

Mae’r cynllun sesiwn yma’n darparu enghraifft o sut mae modd datblygu cytundeb rhwng plentyn a’u gweithiwr.

Os hoffech chi ddarllen mwy am ein cytundeb ar sail hawliau, cliciwch ar y linc isod:

Cytuneb Plentyn a Gwaith Cymdeithasol

Consortiwm Comisiynu Cymru ar gyfer plant – Comisiynydd Ifanc

Mae Consortiwm Comisiynu Cymru wedi creu ystod o adnoddau i gynorthwyo plant a phobl ifanc er mwyn iddynt gael mynediad i’w hawliau gan gynnwys:

‘Fi yw Fi’ a chanllawiau ategol – Templedi i weithwyr proffesiynol Gofal Cymdeithasol i’w ddefnyddio er mwyn cofnodi gwybodaeth y gellir eu rhannu amdanynt ac sy’n “Bopeth amdanyn nhw”, mae’r rhain yn cefnogi –

Erthygl 12 – Yr hawl i gael gwrandawiad ac Erthygl 17- Yr hawl i wybodaeth

Canllaw Fi yw Fi

CA1 Fi yw Fi

CA2 Fi yw Fi

CA3 Fi yw Fi

Datganiad manyleb PLANT – yn cynnwys dyfyniadau am yr hyn sydd ei angen ar blant o gartref da. Mae’r datganiad hyn yn cefnogi –

Erthygl 20 – yr hawl i dderbyn gofal ac Erthygl 12 – yr hawl i gael gwrandawiad

Datganiad Manyleb Plant sydd wedi’i gynnwys, ac ar flaen pob Fframwaith Preswyl Cymru 2019 a chontractau Fframwaith Maeth Cymru 2021. Mae hyn yn sicrhau bod llais y plentyn yn cael ei flaenoriaethu wrth gomisiynu lleoliadau maeth a phreswyl ar gyfer plant sydd â’r sector annibynnol yng Nghymru.

Poster – Datganiad Manyleb Plant a Phobl Ifanc

Datganiad ar gyfer recriwtio gofalwyr – dyfyniadau am yr hyn y mae plant eisiau i ddarpar ofalwyr ei wneud pan na allant fyw gartref. Mae’r datganiad hyn yn cefnogi –

Erthygl 21 – Os na allwch chi fyw gyda’ch rhieni, mae gennych chi’r hawl i fyw yn y lle gorau i chi

Mae’r poster hwn wedi’i rannu’n eang ac mae wedi’i arddangos mewn llawer o gartrefi gofal ac o fewn adeiladau darparwyr maeth ledled Cymru. Hefyd mae ar gael ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru.

Poster – Datganiad Comisiynwyr Ifainc ar gyfer recriwtio cynhalwyr