View text: Small Medium Large

Cyngor i blant a phobl ifanc

Pa mor hir yw cyfnod hunan-ynysu yng Nghymru?

Yng Nghymru, mae’r cyfnod o amser mae’n rhaid i chi hunan-ynysu wedi lleihau o 14 diwrnod i 10 diwrnod, yn dilyn datganiad ysgrifennedig gan y Gweinidog Iechyd ar 9fed o Ragfyr 2020.

Cyngor Iechyd meddwl

Os ydych chi eisiau help gyda’ch iechyd meddwl, dyma rhestr o wasanaethau cwnsela ym mhob ardal yng Nghymru.

Diolch i Lywodraeth Cymru am roi y rhestr yma at ei gilydd.

Gweler y dudalen yma

Pobl a gwefannau i’ch helpu

Defnyddiwch y linc isod i weld rhestr o sefydliadau a gwefannau gwahanol sy’n cynnwys help a chyngor iechyd meddwl i bobl ifanc.

Ewch i’r gwefan

Gweld, Clywed, Ymateb Cymru

Mae Gweld, Clywed, Ymateb Cymru yma i helpu plant, pobl ifanc a theuluoedd i ymdopi ag argyfwng Covid-19.

Maent yn cynnig atgyfeiriad cyfrinachol ar-lein ac mae ganddynt linell gymorth am ddim.

Ewch i’w tudalen

Y newyddion diweddara’

Mae yna tudalen Newsround gyda’r newyddion diweddarach ar y feirws, ac yn gallu dy helpu os wyt ti’n poeni am beth rwyt ti wedi darllen neu clywed.

Ewch i newsround

Meic

Mae Meic yma i wrando arnoch chi os ydych chi’n teimlo’n bryderus neu angen help/cymorth i deimlo’n well.

Gallwch chi gysylltu gyda nhw dros y ffôn neu siarad gyda nhw ar-lein.

Dyma sut mae’r gwasanaeth yn gweithio.

Cysylltwch gyda Meic

Childline

Mae Childline yma i wrando ar eich pryderon ac i rhoi cymorth i chi ar sut i ymdopi.

Dyma sut mae’r gwasanaeth yn gweithio.

Cysylltwch gyda Childline

Papyrus

Mae Papyrus yn elusen genedlaethol sy’n atal hunanladdiad ifanc ledled y DU. Maent yn darparu cefnogaeth a chyngor cyfrinachol i bobl ifanc sy’n cael trafferth â meddyliau am hunanladdiad, ac unrhyw un sy’n poeni am berson ifanc.

Ewch i’w tudalen

Basecamp Cooperative

Sefydliad dielw yw Basecamp Cooperative sy’n cael ei redeg gan wirfoddolwyr. Mae’n darparu cwnsela am ddim i bobl sydd wedi cael eu heffeithio gan COVID-19.

Ewch i’w tudalen

Mind

Mae’r elusen iechyd meddwl Mind wedi creu tudalen newydd i bobl ifanc sy’n pryderu am y coronafeirws.

Ewch i’w tudalen

Young minds

Mae cyngor yna gan Young Minds i’ch helpu chi ymdopi yn ystod y cyfnod yma

Ewch i’w gwefan

Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl Pobl Ifanc

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu adnodd ar-lein sy’n hyrwyddo’r adnoddau digidol niferus sydd wedi cael eu gynllunio’n benodol i gefnogi pobl ifanc gyda’u hiechyd meddwl dros y cyfnod heriol yma.

Mae’r pecyn cymorth yma’n cysylltu pobl ifanc rhwng 11-25 oed gyda gwefannau, apiau a llinellai cymorth er mwyn adeiladu ystwythder ac i’w cefnogi drwy bandemic y Coronafeirws a thu hwnt.

Ymweld a’r dudalen

Platfform4YP

Mae Platfform4YP yn brosiect sydd wedi i’w gwneud gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc. Mae’r wefan yma yn rhoi’r cyfle i fobl ifanc gael clywed eu lleisiau ac i rannu eu straeon a’u syniadau gyda’u gilydd a’r byd.

Mae’r cynnwys sydd yn eich helpu gyda’ch iechyd meddwl yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd.

Ewch i’r wefan

Llamau – Di-Gartrefedd pobl ifanc

Os ydy di-gartrefedd yn peri risg i chi, ffoniwch llinell gymorth Llamau.

Ewch i’w gwefan

Camdriniaeth a diogelwch

Mae sawl gwahanol fath o gamdriniaeth.

Darllenwch am y mathau gwahanol a sut i gael help a chefnogaeth.

Ewch i wefan childline

Diogelwch arlein

Mae gan Childline llwyth o wybodaeth i’ch helpu aros yn ddiogel ac yn hapus arlein, yn cynnwys delio gyda seiberfwlio a bod yn ymwybodol o’ch digital footprint.

Ewch i’w gwefan

Mae gan Hwb adran Cadw’n Ddiogel Ar-lein sy’n cynnwys llawer o awgrymiadau ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein a sut i gael gwared ar gynnwys niweidiol ar-lein.

EWCH I’R HWB

Delio ag emosiynau cymysg y cyfnod cloi

Mae Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan was creu poster defnyddiol sy’n esbonio sut i delio ag emosiynau cymysg yn ystod cyfnodau clo a thrwy’r pandemig. Cliciwch i linc i lawrlwytho.

Lawrlwythwch y poster