Ein prif nodau

Pan oedden ni’n gwybod am y cyfnod clo roedden ni eisiau gwneud pedwar prif beth:

Gwneud yn siŵr bod gan blant, pobl ifanc a theuluoedd wybodaeth a help gallen nhw drystio.

I wneud hynny fe lunion ni Hwb Gwybodaeth Coronafeirws.

Roedd yn cynnwys llawer o wybodaeth i helpu teuluoedd i gadw’n hapus, iach a diogel yn  ystod y cyfnod clo.

Mae’n cynnwys llwyth o fideos i helpu plant a theuluoedd i chwarae yn eu cartrefi a’u gerddi.

Mae wedi cael ei ddefnyddio dros 45,000 o weithiau ers mis Awst 2020.

Mae ysgolion, Llywodraeth Cymru, a Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi’n helpu i ddweud wrth eraill amdano fe.

Gwirio bod y plant oedd angen help ychwanegol yn ddiogel ac yn cael yr help roedden nhw angen.

Fe wnaethon ni’n siŵr bod gan leoedd sy’n gofalu am blant sydd angen llawer o ofal ychwanegol, fel unedau iechyd meddwl, bopeth roedden nhw angen.

Fe wnaethon ni wirio bod ysgolion yn siarad â phlant roedden nhw’n pryderu amdanyn nhw.

Fe wnaethon ni wirio bod gwasanaethau cymdeithasol, sy’n rhoi help ychwanegol i deuluoedd pan fydd angen, yn gallu siarad â nhw a rhoi help iddyn nhw.

Ac fe fuon ni’n siarad â Llywodraeth Cymru fel bod nhw’n gwybod beth i’w wneud os doedd plant ddim yn cael yr help roedden nhw angen.

Gwneud yn siŵr bod plant a phobl ifanc yn cael eu gwrando

Dywedodd bron 24,000 o blant a phobl ifanc wrthyn ni sut roedden nhw’n teimlo am y cyfnod clo trwy arolwg, o’r enw Coronafeirws a Fi.

Fe wnaeth beth ddywedodd plant a phobl ifanc yn yr arolwg helpu Llywodraeth Cymru, cynghorau, ac ysgolion i helpu plant.

Helpu Llywodraeth Cymru i glywed sut roedd plant yn teimlo a beth roedden nhw eisiau gweld yn digwydd

Roedden ni’n siarad bob dydd â gwahanol bobl yn y Llywodraeth i wneud yn siŵr eu bod nhw’n gwybod beth i’w wneud dros blant.

Fe ddwedson ni wrthyn nhw am y problemau oedd gan deuluoedd, a gwneud yn siŵr eu bod nhw’n cael canlyniadau ein harolwg ar unwaith, fel bod nhw’n gallu defnyddio hynny i helpu plant.

Beth am ein gwaith arall?

Rydyn ni wedi dal ati i wneud yr holl bethau roedden ni’n gwneud cyn y cyfnod clo.

  • Rydyn ni wedi dal i helpu plant a theuluoedd gyda’u problemau
  • Rydyn ni wedi dal i wrando ar blant am wahanol faterion, ond trwy ddefnyddio cyfarfodydd fideo
  • Rydyn ni wedi dal i ddweud wrth y Llywodraeth beth rydyn ni’n meddwl bod angen iddyn nhw newid o ran cyfreithiau a rheolau newydd, fel bod nhw’n gwneud beth sydd orau i blant

Mae llawer mwy o fanylion yn ein hadroddiad llawn.