Beth yw rhai o’r pethau gwnaeth Llywodraeth Cymru ac eraill yn dda?

Prydau ysgol am ddim

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru yn siŵr bod plant sy’n cael prydau ysgol am ddim yn cael eu bwydo yn ystod gwyliau’r Pasg a’r haf hefyd. Rydyn ni eisiau gweld hynny’n dal i ddigwydd ar hyd y flwyddyn.

Chwarae ac ymarfer corff

Fe wnaeth pobl sy’n gweithio gyda phlant a sefydliadau fel yr Urdd, Chwarae Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru feddwl am ffyrdd newydd o helpu plant i chwarae a chadw’n actif.

Ysgolion

Trwy ein harolwg ‘Coronafeirws a Fi‘ fe glywson ni fod bron pob plentyn a pherson ifanc wedi cael peth cyswllt â’r ysgol neu’r coleg ar ôl i’r adeilad gau.

Cadw plant yn ddiogel

Arhosodd timau gwasanaethau cymdeithasol ar agor a newid sut roedden nhw’n gweithio i wneud yn siŵr eu bod nhw’n dal i fedru siarad â phlant a theuluoedd.

Arhosodd wasanaethau iechyd meddwl ar agor ar gyfer llawer o blant a chynigodd rhai cefnogaeth a therapy mewn ffyrdd newydd. Nid oedd angen i bobl ifanc mynd at eu meddyg teulu er mwyn gweld arbenigwr.

Plant a theuluoedd sydd angen rhagor o help

Bu Cynghorau a Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’i gilydd i wneud yn siŵr bod plant sydd fel arfer yn cael help ychwanegol gan ysgol, coleg, meithrinfa neu grŵp cymunedol yn cael yr help roedden nhw angen gartre.

Mae llawer rhagor o fanylion yn ein hadroddiad llawn.