Pa hawliau penodol sydd ganddo?

Dyma rai o’r hawliau sydd gan eich plentyn i’w gadw’n ddiogel.
Mae holl hawliau plant wedi’u hysgrifennu yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

  • Erthygl 2 – Dylai pob plentyn gael ei drin yn gyfartal
  • Erthygl 3 – Dylai oedolion bob amser wneud beth sydd orau i blant
  • Erthygl 12 – mae gan blant yr hawl i gael gwrandawiad ac i gael eu hystyried o ddifrif
  • Erthygl 19 – mae gan blant yr hawl i gael eu hamddiffyn rhag cael eu niweidio neu eu trin yn wael
  • Erthygl 34 – mae gan blant yr hawl i gael eu hamddiffyn rhag cam-drin a chamfanteisio rhywiol
  • Erthygl 36 – mae gan blant yr hawl i gael eu diogelu rhag pethau a allai niweidio eu datblygiad