Chwarae

Mae chwarae mor bwysig i blant fel ei fod yn cael ei ddiogelu gan y gyfraith yng Nghymru, ac mae gan bob plentyn hawl benodol i chwarae o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Mae deddf o’r enw Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 yn dweud bod rhaid i gynghorau asesu’r cyfleoedd chwarae sydd ar gael i’r plant yn eu hardal a sicrhau eu bod yn ddigon da.

Dylent ddefnyddio’r wybodaeth a gânt o’u hasesiad i wneud gwelliannau i sicrhau bod pob plentyn yn eu hardal yn gallu chwarae.

Dylech allu dod o hyd i hyn ar wefan eich cyngor.