Grymuso Plant a Phobl Ifanc

Mae dyletswydd ar y rhai sy’n gweithio gyda phlant mewn cyd-destun gofal cymdeithasol i helpu i sicrhau bod plant yn gwybod bod hawliau ganddyn nhw, bod ganddyn nhw gyfleoedd gwirioneddol i fanteisio arnyn nhw, a’u bod yn teimlo bod eu hawliau yn eu grymuso. Mae hynny’n digwydd mewn llawer o ffurfiau gwahanol i blant; o ddefnyddio iaith hawliau gyda phlant i wneud yn siŵr eu bod nhw’n gallu gweld eu hawliau’n cael eu hadlewyrchu yn eu rhyngweithio â gweithwyr proffesiynol a’r gefnogaeth maen nhw’n ei derbyn, i ddiogelu eu hawliau pan fyddan nhw’n wynebu rhwystrau i’w derbyn. Mae’r elfen hon o ddull gweithredu seiliedig ar hawliau plant yn ymwneud â gwireddu hawliau i blant.

Efallai na fydd plant sy’n derbyn cefnogaeth gan y gwasanaethau cymdeithasol bob amser yn teimlo eu bod yn cael eu grymuso os byddan nhw’n credu bod penderfyniadau’n cael eu gwneud amdanyn nhw, yn hytrach na gyda nhw. Roedd hyn yn eglur o’r sgyrsiau gawson ni gyda phlant – roedden nhw eisiau gwybod pam roedd penderfyniadau’n cael eu gwneud a chael eu cynnwys yn llawn yn y penderfyniadau. Dywedodd plant wrthyn ni ar brydiau, byddan nhw ddim bob amser yn cael y canlyniad roedden nhw eisiau, ond eu bod nhw eisiau gwybod sut roedd y penderfyniad yna wedi cael ei wneud.

Ffyrdd ymarferol i wasanaethau roi egwyddor grymuso ar waith

  • Darparu gwybodaeth hygyrch ac addysg i blant er mwyn datblygu eu dealltwriaeth o’u hawliau dynol. Mae llawer o adnoddau ar gael i gefnogi hyn:

Tudalen Adnoddau CPC

  • Darparu cyfleoedd i blant a’r sgiliau i ymgysylltu â gwasanaethau a dylanwadu ar eu polisïau a’u prosesau. Cynnig hyfforddiant a gwybodaeth sy’n hygyrch i blant a sefydlu canllawiau clir ar gyfer sut bydd plant yn dylanwadu ar benderfyniadau.
  • Sicrhau bod data a gasglwyd am blant ar gael iddyn nhw mewn ffordd briodol, er mwyn iddyn nhw fedru rhannu’r penderfyniadau am flaenoriaethau a strategaethau’r gwasanaethau.
  • Darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc weithredu ar y cyd i ddatblygu syniadau a chynigion, i weithredu ac i ddylanwadu ar benderfyniadau.

CCNPT yn ymgorffori hawliau plant mewn gofal cymdeithasol:

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn angerddol/frwdfrydig am gynnal hawliau plant a phobl ifanc, ac mae eu cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Plant, gyda chefnogaeth Uned Hawliau Plant Castell-nedd Port Talbot, wedi datblygu rol ‘Pencampwyr Hawliau Plant’ yn ddiweddar. Gwahoddir y Pencampwyr i fynychu gweithdy hyfforddi ymarferol lle maen nhw’n dysgu am y CCUHP a phump egwyddor Dull Hawliau Plant. Yna cymhwysir y wybodaeth hon at greu cynllun gweithredu sy’n rhoi cyfle i bencampwyr berchnogi sut y gallant ymgorffori hawliau plant yn eu harferion cyfredol bob dydd, ac ystyried syniadau ar gyfer datblygu gwasanaeth. Cyfrifoldeb pawb yw Hawliau Plant, trwy recriwtio pencampwyr gwirfoddol a datblygu cynllun gweithredu, mae’r awdurdod lleol wedi ymrwymo i ymgorffori hawliau plant yn ymarferol.

Dysgu mwy am sut mae TGP Safe Stars wedi grymuso plant:

Mae Tros Gynnal Plant (TGP) yn cefnogi ystod o waith yng Nghymru, mae Sêr Diogel yn cefnogi pobl ifanc sydd angen cefnogaeth gan y gwasanaethau cymdeithasol i gael mynediad at eu hawliau. Gallwch ddod o hyd i enghraifft o rai o’r pethau maen nhw wedi’u creu i gefnogi hawliau pobl ifanc ar y dudalen yma.

Mae Sêr Diogel wedi gweithio gyda phobl ifanc yn ystod y pandemig i’w cefnogi i gynhyrchu adnoddau sy’n helpu nhw grymuso a darparu gwybodaeth i blant a phobl ifanc eraill, dyma rai enghreifftiau.

Erthygl 12 – Yr hawl i gael gwrandawiad ac i gael dy gymryd o ddifrif

Gweithiodd Sêr Diogel gyda phobl ifanc i wneud ffilm am Eiriolaeth gweler yma:

Oes unrhywun yn gwrando?

Erthygl 19 – Yr hawl i gael eich cadw’n ddiogel

Maen nhw hefyd wedi creu fideo Rapio am Ddiogelu:

Fideo Rapio Diogelu

Gallwch ddarganfod mwy am eu gwaith yma:

Ewch i dudalen TGP Cymru

Cyngor Castell-nedd Port Talbot – Ymgynghoriad ar Wyliau Byr gyda phlant a phobl ifanc ag anableddau

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn credu’n angerddol mewn cynnal hawliau plant a phobl ifanc.

Roedd eu cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Plant, ynghyd â chefnogaeth Uned Hawliau Plant Castell-nedd Port Talbot, yn awyddus i gasglu barn a phrofiadau plant a phobl ifanc ag anabledd a fu’n defnyddio’r gwasanaeth gwyliau byr yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Os hoffech chi i wybod mwy am yr Astudiaeth Achos hon cliciwch ar y ddolen isod:

Astudiaeth Achos CCNPT – Ymgynghoriad ar Wyliau Byr gyda phlant a phobl ifanc ag anableddau