View text: Small Medium Large

Cyngor ac adnoddau i gefnogi plant gydag anabledd dysgu a phlant byddar

Esbonio’r Coronafeirws i blant bach

Wedi ei haddasu o adnodd Manuela Molina, mae’r adnodd yma’n gallu eich helpu i esbonio’r coronafeirws i blant bach, ac i wrando ar eu pryderon.

Lawrlwytwch y PDF

Rhianta yn ystod lockdown

Mae llwyth o adnoddau rhianta yma i helpu yn ystod lockdown ac yn bellach. Maen nhw ar gael mewn 70 iaith gwahanol.

Ewch i’r adnoddau

Cyngor i rieni plant ifanc

Mae Doctor Abigail Wright yn seicolegydd addysgol gyda diddordeb arbenning mewn blynyddoedd cynnar ac yn aelod o’r Gymdeithas Seicolegol Prydeinig. Mae hi’n gweithio i awdurdod lleol yn Ne Cymru. Hefyd mae’n fam i blentyn 3 oed ac i fabi sy’n 5 mis oed.

Credaf Abigail gall fod yna  heriau unigryw i rieni/gofalwyr â babanod neu blant ifanc yn ystod y lockdown (yn ychwanegol i rai o’r heriau sydd yn gysylltiedig gyda rhoi gofal yn gyffredinol.) Er fod lockdown ar hyn o bryd yn rhywbeth sydd yn effeithio pawb yng Nghymru, mae hi’n teimlo fod hi’n bwysig i gydnabod fydd hyn yn effeithio bob unigolyn/teulu yn wahanol. Yn ogystal, mae’n bwysig i gofio nid oes unrhyw ffordd ddisgwyliedig i ddelio â rhywbeth yn annisgwyl. Beth bynnag, mae canolbwyntio ar rai o’r pethau y gallwn reoli mewn sefyllfa unigryw yn gallu ein helpu ni.

Mae Abigail wedi recordio’r fideo yma er mwyn ein helpu i ddarparu rhywfaint o gefnogaeth/sicrwydd i rieni/gofalwyr â babanod neu blant ifanc fel fod hynny’n bosib.

Os hoffech chi glywed mwy gan Abigail, darllenwch ei blogpost diweddar.

Mae’r ddogfen y mae Abigail yn cyfeirio ato yn y fideo yma.

Ymweld ag ysbytai a llefydd iechyd eraill

Mae’n hanfodol bod rhieni yn ceisio cymorth neu gyngor meddygol ar gyfer yr un materion a fyddai wedi peri iddyn nhw droi at eu meddyg neu’r ysbyty lleol cyn epidemig y coronafeirws, gall beidio gwneud hyn peri risg i’w plant.

Rydyn ni wedi clywed gan rieni sy’n poeni am gael eu gwahanu o’u plant, ond ar 20 Ebrill dywedodd Prif Swyddog Nyrsio Cymru bod pobl sydd ddim yn dioddef o Covid-19 yn gallu ymweld a chleifion yn yr amgylchiadau yma:

– un rhiant neu gwarchodwr i blant, a’r newydd-anedig

– pobl sy’n derbyn gofal ar ddiwedd eu bywydau, gyda chaniatad wedi ei gytuno cyn ymweld – un person ar y tro am gyfnod o amser penodol

– mae menywod sydd yng nghanol cael babi yn gallu cael un partner gyda nhw

– bydd rhywun sydd a chyflwr iechyd meddwl fel dementia, anabledd dysgu neu awtistiaeth, yn gallu cael person gyda nhw os byddai cael neb yna yn achosi pryder iddynt.

Mae gan y Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant casgliad o adnoddau a chyngor i rieni i’ch helpu i gadw eich plant yn ddiogel.

Ewch i’w gwefan

Cadw’n iach yn feddyliol

Mae’n amlwg pa mor bwysig yw cynnal iechyd meddwl da dros y cyfnod yma.

Mae’r elusen iechyd meddwl Mind wedi crynhoi ychydig o wybodaeth i helpu.

Ewch i wefan Mind

C.A.L.L – Llinell Gymorth Iechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Help iechyd meddwl dros y ffôn neu trwy decst, trwy’r dydd, pob dydd y flwyddyn.

Ewch i’w gwefan

Adnodd 4 Mental Health

Mae’r adnodd arlein hwn yn gallu helpu chi i ymlacio ac i feddwl am syniadau i ymdopi gyda’r sefuyllfa.

Rydyn ni’n awgrymu’r adnodd hwn i oedolion a phobl ifanc hŷn.

Defnyddiwch yr adnodd

Cyngor gan seicolegydd clinigol

Mae Elizabeth Gregory, seicolegydd clinigol gyda dros 20 mlynedd o brofiad yn y wasanaeth iechyd, wedi ysgrifennu am sut i helpu pobl ifanc.

Tips bach i rannu gyda phobl ifanc i’w helpu nhw

Ymdopi gyda’r lockdown gyda phobl ifanc yn eu harddegau

Siarad gyda’ch plentyn am coronafeirws

Mae Achub y Plant wedi rhoi cyngor ar sut i siarad gyda’ch plentyn am coronafeirws.

Mae hyn yn cynnwys:

  • bod yn wybodus a rhannu’r ffeithiau
  • ateb cwestiynau eich plentyn gan esbonio unrhyw wybodaeth anghywir
  • gwrando arnynt yn drylwyr a’u cysuro

Ewch i’w gwefan

Cyngor i rieni ar gyfer salwch plant (nid Coronafeirws)

Mae hi’n bwysig beth bynnag yw’r sefyllfa eich bod chi’n cael cymorth meddygol ar gyfer eich plant os ydych chi’n meddwl eu bod nhw angen help.

Mae’r Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant wedi creu canllaw un-tudalen i’ch helpu i wybod lle i fynd ar gyfer symptomau gwahanol.

Lawrlwythwch y canllaw

Adnoddau i blant gydag anghenion dysgu ychwanegol

Mae Bwrdd Iechyd Bae Abertawe wedi creu yr adnodd yma i helpu cefnogi plant gydag anghenhion dysgu ychwagneol

Lawrlwythwch y PDF

Cefnogi plentyn sydd ag anabledd dysgu neu ASD

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi creu canllaw i helpu rhieni i gefnogi plentyn sydd ag anabledd dysgu neu ASD.

Lawrlwythwch y canllaw

Adnoddau gan ASD Info Wales

Mae llwyth o adnoddau yma, yn cynnwys help i rieni/gofalwyr i baratoi plant i ddychwelyd i’r ysgol.

Cer i’r gwefan

Gweithgareddau gan Sparkle, sy’n cefnogi plant gydag anableddau

Mae Sparkle wedi creu dogfen sy’n awgrymu llwyth o weithgareddau i wneud adref gyda phlant a phobl ifanc.

Lawrlwythwch y PDF

Cefnogi plant byddar

Mae’r National Deaf Children’s Society wedi creu y dudalen hon i helpu plant a theuluoedd byddar.

Ewch i’w gwefan

Straeon BSL gan y Royal Association for Deaf People

Mae’r Royal Association for Deaf People wedi postio cyfres o fideos ar eu tudalen Facebook sy’n cynnwys straeon yn cael eu hadrodd yn BSL. Maen nhw’n cynnwys ffefrynnau fel The Gruffalo a’r Tiger Who Came To Tea.

Ewch i’w tudalen Facebook

Diogelwch arlein

Maen’n debygol y fydd plant a phobl ifanc yn treulio mwy o amser arlein yn ystod yr wythnosau nesaf.

Mae gan Llywodraeth Cymru adran ar eu platfform Hwb gydag adnoddau a chyngor ar reoli amser sgrîn, a chadw’n ddiogel arlein.

Ewch i hwb