View text: Small Medium Large

Cymorth ar gyfer Rhieni a Gofalwyr

C. Disgwylir i’m plentyn / plant fynd yn ôl i’r ysgol yr wythnos nesaf ond nid yw’r dillad yn eu ffitio. Sut allai brynu rhai newydd?

A. Gallwch ofyn i’r siop ganiatáu ichi brynu eitemau. Os gwrthodir caniatâd i chi gallwch ddyfynnu neu argraffu a mynd â hwn gyda chi:

Cau busnesau: lefel rhybudd 4 | LLYW.CYMRU

Siopau sy’n gwerthu sawl math o gynnyrch: argyfyngau

“Mae’r rheoliadau hefyd yn caniatáu i siopau sy’n gwerthu sawl math o gynnyrch werthu unrhyw gynnyrch eraill o rannau o’r siop sydd wedi’u cau ar lefel rhybudd 4, os oes eu hangen mewn argyfwng neu am resymau tosturiol.

Gallai cynnyrch o’r fath gynnwys eitemau y gellir aros i’w prynu fel rheol, ond a all yn sydyn fod yn hanfodol os yw’r hen un yn torri, fel ffwrn ficrodon neu degell, neu os yw’r hen rai yn rhy fach neu wedi treulio, fel dillad neu esgidiau plant.”

Byddem yn awgrymu eich bod yn ffonio’r siop cyn eich ymweliad. Os ydych chi’n cael problemau gyda’r siop yn dal i wrthod gadael i chi brynu’r dillad / esgidiau, rhowch wybod i ni.

Ni allwn orfodi’r siop i werthu’r eitemau ond byddwn yn rhannu eich profiadau â Llywodraeth Cymru.

Gwybodaeth gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi cyngor a chefnogaeth ar gyfer rhieni a gofalwyr yn ystod pandemig y Coronafeirws. Cliciwch yma i fynd i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Pa mor hir yw cyfnod hunan-ynysu yng Nghymru?

Yng Nghymru, mae’r cyfnod o amser mae’n rhaid i chi hunan-ynysu wedi lleihau o 14 diwrnod i 10 diwrnod, yn dilyn datganiad ysgrifennedig gan y Gweinidog Iechyd ar 9fed o Ragfyr 2020.

Beth os na alla i fynd i’r gwaith gan mod i’n gorfod hunan-ynysu neu mae fy mhlentyn adref o’r ysgol ar gyfnod o hunan-ynysu?

Yng Nghymru mae Cynllun Cymorth Hunanynysu o £500 i reiny sydd ar incwm isel neu’n wynebu caledi ariannol pan yn gorfod hunan-ynysu.

Fe ddechreuodd y cynllun yma i reiny oedd wedi derbyn newyddion gan Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru. Mae e nawr wedi ei ymestyn i gynnwys rhieni a gofalwyr sy’n gorfod cymryd amser i ffwrdd o’r gwaith i warchod eu plant oherwydd bod achosion coronafeirws yn eu hysgolion neu yn eu lleoliad gofal plant.

I fod yn gymwys, mae’n rhaid iddynt fod â phlentyn mewn ysgol neu leoliad gofal plant hyd at ac yn cynnwys blwyddyn wyth – neu hyd at 25 oed os oes gan y dysgwr anghenion ychwanegol lluosog a chymhleth – a bod y plentyn wedi cael hysbysiad ffurfiol i hunanynysu gan y Gwasanaeth Profi Olrhain Diogelu neu gan eu lleoliad addysg neu ofal plant.

Bydd pobl yn gallu gwneud cais am y taliad hunanynysu ar wefan eu hawdurdod lleol o 14 Rhagfyr a bydd taliadau yn cael eu hôl-ddyddio i 23 Hydref.

Os oes angen i’m mhlentyn hunan-ynysu, oes modd i ni fynd allan i wneud ymarfer corff neu am reswm arall?

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru y canllawiau i gynnwys rhai eithriadau pwysig i’r amod fod angen aros adref ar bob cyfrif pan yn hunan-ynysu. Mae rhain yn cynnwys:

  • Os nad oes gennych fynediad at ardal awyr agored breifat, gallwch wneud ymarfer corff y tu allan am hyd at awr, gan gynnwys mynd â’r ci am dro, ar yr amod eich bod yn dewis ardaloedd tawel, yn peidio â chyffwrdd arwynebau neu eitemau eraill (e.e. giatiau, drysau, beiciau llog) ac yn osgoi dod o fewn 2 fetr i unrhyw berson arall.
  • Efallai y bydd angen i unigolion â chyflyrau iechyd neu anableddau penodol fynd allan fwy nag unwaith mewn diwrnod, gyda’u gofalwyr, os yw hynny’n briodol. Enghreifftiau o gyflyrau o’r fath yw anableddau dysgu, awtistiaeth, dementia neu gyflyrau iechyd meddwl eraill. Dylen nhw a’u gofalwyr ddilyn y canllawiau.

Mae’r canllawiau gan Lywodraeth Cymru ar gael yma.

Beth sy’n digwydd i addysg fy mhlentyn os ydyn nhw’n gorfod hunan-ynysu?

Dylen nhw fod yn derbyn gwaith a chefnogaeth oddi wrth yr ysgol yn ystod y tymor. Os nad ydych chi’n siwr beth sy’n cael ei roi fel gwaith, neu os ydy’ch plentyn ddim yn deall y gwaith, yna cysylltwch gyda’r ysgol a gofyn am gymorth. Fe fedrwch chi ofyn i’r ysgol am gymorth hefyd os nad oes gan eich plentyn yr hyn sydd ei angen i gwblhau’r gwaith, megis laptop neu iPad. Efallai y gall eich hysgol fenthyg eitemau o’r fath.

Ydy fy mhlentyn dal yn medru derbyn cinio ysgol am ddim os ydyn nhw’n gorfod hunan-ynysu?

Ydyn, os ydyn nhw’n derbyn cinio ysgol am ddim fel arfer, fe fyddan nhw’n cael cynnig yr un lefel o gefnogaeth wnaethoch chi dderbyn yn ystod yr haf ac yn ystod gwyliau ysgol arall. Efallai mai taliad fydd hwn, neu daleb (voucher) neu parsel o fwyd. Fe fyddwch chi hefyd yn medru cael y gefnogaeth yma yn ystod gwyliau’r Nadolig. Am fwy o wybodaeth ar sut i gael mynediad i’r gefnogaeth yma yn eich hardal leol, dyma wefan yn llawn gwybodaeth: gwefan.

Beth yw’r disgwyliadau o blant i wisgo mygydau pan yn yr ysgol?

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru y cwestiynau cyffredinol a’r canllawiau ar 9fed o Ragfyr 2020.

Mewn ysgolion uwchradd, dylai oedolion a disgyblion wisgo gorchuddion wyneb ym mhob man y tu allan i’r ystafell ddosbarth. Dylai disgyblion blwyddyn 7 ac i fyny hefyd wisgo gorchuddion wyneb ar gludiant penodedig i’r ysgol.

Er hyn, nid yw gorchuddion wyneb yn cael eu hargymell yn yr ystafell ddosbarth. Yn ogystal, ni ddylid gwisgo gorchudd wyneb yn ystod gwersi chwaraeon, neu ar iard yr ysgol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd oni bai bod asesiad risg yr ysgol yn dangos bod angen mesurau ychwanegol. Ni ddylai dysgwyr wisgo gorchuddion wyneb wrth redeg o gwmpas, chwarae pêl-droed neu chwarae gemau corfforol eraill.

Os oes cwestiwn gyda chi ynghylch polisi eich hysgol ar orchuddion wyneb, fe fedrwch chi ofyn i’r ysgol am gopi o’u hasesiad risg.

Gweld, Clywed, Yamteb Cymru

Mae Gweld, Clywed, Ymateb Cymru yma i helpu plant, pobl ifanc a theuluoedd i ymdopi ag argyfwng Covid-19.

Maent yn cynnig atgyfeiriad cyfrinachol ar-lein ac mae ganddynt linell gymorth am ddim.

Ewch i’w tudalen

Lein Gymorth BAME Cymru

Lein gymorth amlieithog genedlaethol yw Lein Gymorth BAME Cymru; mae’n cael ei darparu gan bartneriaeth rhwng EYST (Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig Cymru), Women Connect First, ProMo Cymru, y Sefydliad Henna a sefydliadau BAME (Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig) eraill i gynnig gwybodaeth i bobl BAME a’u hatgyfeirio a’u mynegbostio at gyngor arbenigol a sefydliadau cymunedol a rhai’r brif ffrwd. Mae’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru trwy gyfrwng Cronfa Argyfwng y Sector Gwirfoddol. Prosiect arbrofol dros chwe mis yw hwn i ddechrau, a’r nod yw ymateb i’r effaith anghyfartal o drwm y mae Pandemig Coronafirws yn ei chael ar gymunedau BAME.

Bwriedir y lein gymorth hon ar gyfer unrhywun dros 18 oed sy’n byw yng Nghymru, yn enwedig os ydych chi’n eich ystyried eich hun yn rhywun Du, Asiaidd neu o Leiafrif Ethnig, neu os carech chi siarad â rhywun mewn iaith arall heblaw am y Gymraeg neu’r Saesneg.

Cer i wefan Lein Gymorth BAME Cymru

Diogelwch ar-lein

Mae gan blatfform Hwb Llywodraeth Cymru adran ‘Cadw’n ddiogel ar-lein’ sydd â llawer o adnoddau gan gynnwys gwybodaeth ‘angen gwybod’ am apiau poblogaidd a ddefnyddir gan blant a syniadau am sut i siarad am ddiogelwch ar-lein.

EWCH I’R HWB

Taflen Cyngor Ariannol Llywodraeth Cymru

Mae LlC wedi lansio taflen cymorth ariannol Covid-19 i geisio hysbysu a thawelu meddwl pobl am yr help a’r gefnogaeth sydd ar gael.

Mae’r daflen gymorth hon ar gael mewn nifer o wahanol ieithoedd cymunedol.

Ewch i’w tudalen