Cyfranogiad

Ystyr cyfranogiad yw gwrando ar blant a rhoi sylw ystyrlon i’w barn. Dylai pob plentyn gael eu cefnogi i fynegi barn yn rhydd; dylen nhw gael eu clywed a’u gwrando. Dylid cymryd eu barn o ddifri pan wneir penderfyniadau neu pan gymerir camau sy’n effeithio’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol ar eu bywydau (fel mae Erthygl 12 o CCUHP yn gwarantu).

Gall cyfranogiad ddigwydd mewn gwahanol ffurfiau, sy’n briodol ar gyfer gwahanol amgylchiadau. Dylai plant gael eu cefnogi i gymryd rhan mewn penderfyniadau sy’n cyfrannu at eu bywydau, yn dylanwadu ar y gwasanaethau maen nhw’n eu defnyddio a’r cymunedau lle maen nhw’n byw. Dylid annog plant i rannu eu barn, eu dymuniadau a’u teimladau yn agored, a derbyn gwybodaeth a chefnogaeth priodol ar sut i gyflawni hyn.

Ffyrdd ymarferol i wasanaethau roi egwyddor cyfranogiad ar waith

 • Cydnabod bod gwahanol lefelau o gyfranogiad, sy’n berthnasol i wahanol amgylchiadau. Gall model cyfranogiad helpu i egluro lefel y berchnogaeth bydd pobl ifanc yn ei phrofi ym mhob proses. Bydd strategaeth gyfranogiad a gefnogir gan asesiad effaith cadarn ar hawliau plant (link) yn helpu i arwain y gwasanaeth wrth wreiddio’r egwyddor hon.
 • Cynnwys ymrwymiad clir i gyfranogiad plant ym mhob polisi, cynnig a datblygiad gwasanaeth arwyddocaol.
 • Darparu llwyfan i adlewyrchu lleisiau plant ym mhob maes ymarfer sy’n effeithio ar fywyd y plentyn. Gall hyn gynnwys paneli datblygu a fforymau. Rhannwyd enghreifftiau lle roedd ymwneud yn amlwg mewn ystod o feysydd, gan gynnwys recriwtio a datblygu polisi (links).
 • Trwy ddefnyddio templedi a ffurflenni, er enghraifft ar gyfer cyfarfodydd ac adolygiadau statudol, sicrhau bod plant yn derbyn gwybodaeth am sut mae modd eu cynnwys yn natblygiad eu cynllun a’u hasesiadau eu hunain. Sicrhau bod hyn yn rhan annatod o’r broses a monitro’r nifer sy’n ei defnyddio. Sicrhau bod plant yn manteisio arni’n ystyrlon mewn modd oed-briodol.
 • Darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc gael gwrandawiad. Gall offer ac ymarferion helpu i strwythuro hyn, ond gall hynny fod yn wir hefyd am dreulio amser yn gwneud gweithgaredd gyda phlentyn neu berson ifanc, neu’n syml fynd am dro gyda’ch gilydd.
 • Os yw plentyn neu berson ifanc yn cael trafferth mynegi barn fel rhan o’ch asesiad neu gyswllt rheolaidd â nhw, gofynnwch iddyn nhw sut bydden nhw’n hoffi cael eu clywed. Efallai byddai’n well gan rai ohonyn nhw ysgrifennu eu barn i lawr neu greu cofnod fideo/sain ohonyn nhw, efallai gyda help gofalwr maeth, rhiant neu athro. Cofiwch gynnig eiriolydd hefyd.

Yovo a Lleisiau Bach/Little Voices

Mae YoVo, Cyngor Ieuenctid plant mewn gofal Castell-nedd Port Talbot yn grwp o bobl ifanc sy’n cwrdd i wella bywydau plant a phobl ifanc mewn gofal. Gyda chefnogaeth oedolion o Gyngor Castell-nedd Port Talbot ac Uned Hawliau Plant, gweithiodd Yovo gyda gyda phrosiect Lleisiau Bach / Little Voice ym Mhrifysgol Abertawe i ddysgu am eu hawliau a’u materion yr oeddent am weithio arnynt.

Fel grwp o bobl ifanc a phrofiad gofal, gwnaethant dynnu sylw at bwysigrwydd cael gwybodaeth am leoliadau maeth. Mae nhw am sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn sy’n mynd i ofal maeth yn derbyn llyfryn sy’n llawn gwybodaeth a lluniau o’u cartref newydd, gofalwyr maeth a gwybodaeth arall, a bydd hyn yn helpu plant a phobl ifanc yn ystod cyfnod anodd i fod yn ymwybodol o’u hawliau.

Gweler sut y gwnaethaent yma

Buom yn gweithio gydag oedolion i wneud i hyn ddigwydd a chreu’r llyfryn hwn a dywedwyd wrthym bydd y llyfrynnau Gwybodaeth hyn yn cael eu cwblhau gan yr holl ofalwyr maeth a’u rhoi i blant a phobl ifanc.

Gweler y llyfryn yma

Astudiaeth Achos Mess up the Mess

Prosiect Gofal Profiadol Abertawe – Ail-feithrin yn y Gegin:

Cefnogodd y prosiect hwn bobl ifanc i gael mynediad at ystod o hawliau mewn ffordd hwyliog a hygyrch, gan gynnwys –

 • Erthygl 12 – Yr hawl i gael gwrandawiad

 • Erthygl 28/29 – Yr hawl i gael addysg ac i fod y gorau gallwch fod

 • Erthygl 15 – Yr hawl i gwrdd â ffrindiau ac ymuno â grwpiau

 • Erthygl 31 – Yr hawl i ymlacio a chwarae

Crëwyd y pecynnau hyn ar y cyd â’r anhygoel blant a phobl ifanc sydd wedi cael profiad o’r system ofal yn Abertawe, Tîm Gwasanaethau Plant Abertawe a Chwmni Theatr Mess Up The Mess, fel rhan o’r prosiect Well Iawn a ariannwyd gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Roeddem yng nghanol cyfyngiadau symud Covid19 pan gafodd Mess Up The Mess y pleser o gwrdd â’r grŵp anhygoel o bobl ifanc sydd yn y system ofal. Gwnaethom hyn dros gyfarfodydd Zoom – ffordd wahanol iawn o weithio – ond fe gawson ni lawer iawn o hwyl.

Holwyd y bobl ifanc beth sy’n effeithio ar eu llesiant nhw ac eraill. Dywedon nhw eu bod yn gweld eisiau cysylltiad a sut y mae mor bwysig ein bod ni’n dechrau ffurfio mwy o gysylltiadau gyda ffrindiau ac aelodau’r teulu yn y dyfodol. Dywedon nhw hefyd fod eisiau rhywbeth yn ymwneud â bwyd!!! Dyma sut ddaeth y pecyn i fodolaeth. Buon ni’n gweithio gyda thîm talentog o artistiaid, a chynllunwyr cacennau, er mwyn gwireddu gweledigaeth y bobl ifanc. Mae’r bobl ifanc wedi bod  yn hanfodol wrth gynllunio’r pecyn hwn, o’r dechrau i’r diwedd.

Dyma gyfres o becynnau gweithgaredd ar eich cyfer chi, eich ffrindiau neu’ch cydweithwyr, er mwyn i chi gael hwyl, pobi gyda’ch gilydd, chwarae gyda’ch gilydd, chwerthin a ffurfio cysylltiadau. Gallai hynny fod wyneb yn wyneb neu trwy dechnoleg. Mae yna rysáit blasus, gweithgareddau difyr ac addurniadau hardd y gallwch eu gwneud gartref; fel bod eich amser gyda’ch gilydd yn teimlo’n sbesial iawn.

Llawrlwythwch y pecynnau yma:

Ewch i dudalen Messupthemess

Strategaeth Cyfranogiad Gwasanaethau Plant Sir Fynwy ar gyfer Plant a Phobl Ifanc

Mae’r Strategaeth Cyfranogiad yma gan Wasanaethau Plant Sir Fynwy yn enghraifft ardderchog o sut mae gwasanaethau’n gwreiddio egwyddor cyfranogiad yn eu ffyrdd o weithio. Rydyn ni wedi dewis rhannu’r esiampl hon o arfer gorau oherwydd;

 1. Mae’n cynnwys ymrwymiad beiddgar i hawliau;
 2. Mae’n cynllunio i wreiddio barn plant yn strategol ym mhob elfen o’r gwasanaethau plant  – cynllunio, polisïau, comisiynu, adolygu;
 3. Mae’n ceisio bod yn gydweithredol, a sicrhau bod plant yn cael eu gwerthfawrogi, eu parchu ac yn rheoli’r sefyllfa;
 4. Mae’n myfyrio ar y gwahanol raddau o gyfranogiad a’r ffyrdd niferus posibl o gynnwys plant a gofyn am eu barn – nid ‘dull gweithredu un maint i bawb’;
 5. Mae’n canolbwyntio ar bwysigrwydd hysbysu plant.

Rydym yn bwriadu cadw mewn cysylltiad â Sir Fynwy, i ddysgu sut mae’r strategaeth hon wedi’i rhoi ar waith. Byddwn yn awyddus i ddarganfod pa wahaniaeth y mae hyn wedi’i wneud i brofiadau plant a phobl ifanc o wasanaethau.

Strategaeth Cyfranogiad Gwasanaethau Plant Sir Fynwy ar gyfer Plant a Phobl Ifanc