Astudiaethau Achos – Cyfiawnder Ieuenctid

Mae sefydliadau yng Nghymru yn gwella eu gwasanaethau i blant a phobl ifanc trwy wrando ar eu syniadau, siapio eu gwaith yn ôl eu hadborth, a thrwy gydnabod a hyrwyddo eu hawliau dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Dyma crynodeb o ddarnau arbennig o waith sy’n digwydd ledled Cymru.

Os ydych chi eisiau cyngor neu cymorth ar waith eich sefydliad chi gyda phlant a phobl ifanc, cysylltwch gyda ni.

Carchar Y Parc

Mae pob person ifanc ac aelod o staff yng ngharchar y Parc yn gwybod am hawliau plant dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Mae pobl ifanc yn dysgu am eu hawliau yn cael eu hannog i ddweud eu dweud ar y materion sy’n eu heffeithio nhw. Mae disgwyl i staff gyfeirio at hawliau plant pan bod gennyn nhw gyfle addas.

Staff at Parc feel that a rights-based approach has benefited both the young people and themselves.

Mae staff y Parc yn teimlo bod dull hawliau plant wedi eu helpu nhw, yn ogystal â’r pobl ifanc.

DARLLENWCH ASTUDIAETH ACHOS Y PARC’

Hillside

Mae Hillside yn Gartref Diogel i Blant sydd wedi’i leoli yn nhref Castell-nedd Port Talbot, yng Nghymru. Darllenwch yr astudiaeth achos isod i ddysgu sut mae pobl ifanc yn cael dweud eu dweud o fewn y lleoliad diogel hwn:

Astudiaeth Achos Cartref Plant Diogel Hillside

Heddlu De Cymru

Cyflwynwyd sesiwn hyfforddi gennym gyda Rheolaeth Aur Heddlu De Cymru: sef uwch arweinyddion yr heddlu .

Maen nhw wedi ymrwymo i osod Dull Gweithredu yn seiliedig ar Hawliau Plant yn eu gwaith, gyda’r bwriad i ddatblygu siarter hawliau plant, gyda chefnogaeth pobl ifanc o Ysgol Bentrehafod ac Uned Ddiogel Hillside. Mae’r siarter yn dangos sut byddant yn cynnal ac yn hybu eu hawliau dynol.

Rydym ni hefyd yn gweithio gyda’r Heddlu i ddatblygu eu strategaeth cyfranogiad.

Dyma boster o siarter hawliau plant –

SIARTER HAWLIAU PLANT

Yn ogystal a hyn crewyd fideo gan Heddlu De Cymru sy’n dangos 7 hawl sydd gan bobl ifanc pan fyddent mewn cysylltiad â’r heddlu, mae hyn yn cynnwys os ydynt yn ddioddefwr o drosedd neu wedi cael eu cyhuddo o torri’r gyfraith.

Mae’n ddisgwyliedig ar swyddogion, staff a chyfrannwyr i gadw at addewidion y siarter wrth iddyn nhw ddod mewn cysylltiad â phobl ifanc.

Dyma linc i fideo Siarter Hawliau Plant –

FIDEO SIARTER HAWLIAU PLANT

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Gwynedd a Môn

Mae Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Gwynedd a Môn wedi bod yn ymgorffori hawliau plant a phobl ifanc ym mhob agwedd o’u gwaith. Cliciwch ar y linc isod i wybod sut mae nhw wedi ymgorffori’r egwyddorion yn eu gwaith:

Astudiaeth Achos Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Gwynedd a Môn