Aros yn ddiogel yn y gymuned

Beth alla’ i ei wneud i gefnogi hyn?

  • Dywedwch wrthynt fod ganddynt yr hawl i deimlo’n ddiogel yn eu cymuned, ac anogwch nhw i drafod unrhyw beth maen nhw’n credu sy’n ymyrryd â’r hawl hon.
  • Dewch o hyd i bwy yw’ch Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSO) lleol. Gall eich helpu os bydd arnoch angen cyngor ynglŷn â phryder sydd gennych am ddiogelwch eich cymuned leol. Edrychwch am eich PCSO lleol wrth ymweld a gwefan heddlu lleol.
  • Cysylltwch â’ch cynghorydd lleol os ydych yn poeni am rywbeth y mae’r cyngor yn gyfrifol amdano. Mae eich cyngor yn gyfrifol am gynnal a chadw pethau fel ffyrdd, goleuadau stryd, glendid cymunedol, a pharciau.
  • Rydym wedi creu pecyn cymorth yn ddiweddar i helpu pobl ifanc i wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau.
  • Mae’n eu helpu i wybod at bwy i droi a sut i leisio’u barn. Mae’n cynnwys cymorth i lunio deisebau, trefnu cyfarfodydd, a chynyddu ymwybyddiaeth o faterion fel bod pobl eraill yn gallu mynegi pryderon ynglŷn â nhw hefyd.

 

Beth ddylai pobl eraill ei wneud?

  • Mae llawer o faterion yn eich cymuned a allai achosi pryder i chi neu’ch plentyn. Os ydych yn ansicr ynghylch at bwy i droi, cysylltwch â ni.

Cysylltwch â ni